TOIMITUSEHDOT

1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat kaikkia Aura Streamingin tuottamia palveluita, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi huhtikuusta 2019 lähtien. Aura Streaming voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta tai omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

2. Tarjous

 

Tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen ja myyjä on vahvistanut sen, joko kirjallisesti, sähköpostitse tai puhelimitse. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut palvelun ja Aura Streaming on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimusasiakirjoja, on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) sopimus tai Aura Streamingin tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot. Tarjoukseen liittyvät kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Aura Streamingin omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Aura Streamingin vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

 

3. Tilaus

Verkkokaupan kautta tehtävät tilaukset tehdään internetin välityksellä osoitteesta www.aurastreaming.fi kulloistenkin palvelutarjousten mukaan. Kaikki tilauspyynnöt vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut palvelut. Tilaus muodostuu molempia osapuolia sitovaksi, kun olemme lähettäneet sinulle tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Käytämme sähköpostiosoitetta pääasiallisena yhteydenpitovälineenä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

4. Sopimuksen peruuttaminen

Asiakas voi peruuttaa tilauksen 14 päivää tilauksen tekemisestä, kuitenkin 14 päivää ennen tilauksen alkamispäivää puhelimitse tai sähköpostilla.

5. Matkakorvaukset, päivärahat ja majoitus

Mikäli tuotantopaikka on yli 15 kilometrin päässä Aura Streamingin toimipaikasta, Hämeentie 72 D, 00550 Helsinki, veloittaa se matkoista kilometrikorvauksen. Helsingin ulkopuolella tehtävistä töistä peritään päiväraha. Kilometrikorvaukset ja päivärahat peritään verohallinnon kulloistenkin ohjeiden mukaan. Mikäli striimaukset kestävät useita päiviä tai kestävät muuten niin pitkään, että Aura Streamingin henkilökunnan olisi kohtuutonta matkustaa kotiin, on ostaja velvollinen järjestämään majoituksen tai halutessaan suorittamaan korvauksen majoituksesta sopimuksen mukaisesti.

6. Tilat, välineet ja palveluvarustus

Palvelu sisältää tilauksen mukaisen laitteiston ja henkilöstön striimaamiseen ostajan määrittämään RTMP-osoitteeseen. Aura Streamingin henkilöstö vastaa kaluston ja striimin käytöstä ja toimivuudesta. Ostaja vastaa striimin sisällöstä, toimintansa ja tuotettavan sisältönsä laillisuudesta ja asiallisuudesta sekä mahdollisista lupamaksuista. Asiakas vastaa tiloista, joissa striimaus toteutetaan sekä siitä, että tiloissa on vähintään 50/50 kiinteä internet-yhteys, mikäli vaadittavaa yhteyttä ei ole saatavilla, vastaa ostaja striimin toimivuudesta. Mikäli ostajan henkilöstön tai asiakkaiden toiminta aiheuttaa vahinkoa kalustolle, on ostaja tällöin korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

7. Maksuehdot


Maksuaika on 7 päivää, joka alkaa laskun päiväyksestä, ellei Aura Streaming ostajan maksuviivästysten tms. syiden perusteella ole toisin määrännyt. Laskun päiväys ei ole aiempi kuin striimaus- tai tallennuspäivä, ellei toisin ole sovittu. Aura Streamingin vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisen tai Aura Streamingin kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. Aura Streaming voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästyskorkoa yleisen korkotason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin.  Jos ostaja ei ole omien virheidensä vuoksi kyennyt jakamaan striimiä, jonka Aura Streaming on asianmukaisesti toimittanut, on ostaja kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahinnan mahdollisine viivästysseuraamuksineen. Aura Streamingillä on oikeus muuttaa ostajaan aiemmin sovellettua maksuehtoa tai kieltäytyä palveluista kokonaan, jos ostajalla on maksamatta erääntyneitä palvelu-, tavara- tai korkolaskuja. Aura Streamingin vaatiessa ostaja on velvollinen asettamaan hyväksyttävän vakuuden kauppahinnan tai sen osan suorittamisesta.

8. Kauppahinta ja sen maksaminen

 

Kauppahinta on palvelun toteutumishetkellä Aura Streamingin palveluun yleisesti soveltama hinta, joka on Aura Streamingin nettisivustoilla kulloinkin esiintyvä hinta, ellei tarjouksella tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa. Hintoihin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero. Tapauskohtaisesti voidaan sopia lisäpalveluista, kuten useammista kameroista ja niiden käyttäjistä. Näistä palveluista sovitaan erikseen ja veloitetaan lisämaksu kulloisenkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

9. Tallenteen luovuttaminen ja vastuu


Mikäli striimauksesta tehdään tallenne, katsotaan se kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja tai hänen edustajansa on ottanut sen hallintaansa. Vastuu tallenteesta siirtyy ostajalle, kun sen luovutus tapahtuu. Jos tallenteessa on virhe, on ostajan ilmoitettava virheestä välittömästi tai viimeistään 6 päivän kuluessa tallenteen luovutuksesta.

 

10. Tallenteen virhe


Ostaja on velvollinen tarkastamaan tallenteen ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä Aura Streamingille kuuden vuorokauden kuluessa tallenteen luovutuksesta. Aura Streaming ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tallenteen käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Aura Streamingin ohjeiden vastaisesti taikka ilman Aura Streamingin lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä toimenpiteistä.

 

11. Omistusoikeus


Omistusoikeus tallenteeseen säilyy Aura Streamingillä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei muusta ole sovittu.

 

12. Myötävaikuttamisvelvollisuus


Aura Streamingin ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin kuin heiltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen sopijapuoli voi täyttää sopimuksen.

 

13. Salassapito

Aura Streaming sekä ostaja ovat vaitiolovelvollisia keskinäisistä sopimuksistaan, tuotantoon liittyvistä yksityiskohdista sekä toistensa liiketoimintaa koskevista liike- ja ammattisalaisuuksista.

 

14. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus


Aura Streaming ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva Aura Streamingin korvausvastuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

15. Ylivoimainen este


Aura Streaming ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

 

16. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen


Aura Streaming varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

 

17. Erimielisyydet

Yhteistyöhön ja sopimuksiin liittyvät riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta mikäli sopuun ei neuvottelemalla päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Jätä yhteystietosi ja olemme yhteydessä sinuun.

©2019 AURASTREAM